Trinity Row apartment kitchen with white quartz countertops